Tallinna Looduskaitse Seltsi põhikiri


I ÜLDSÄTTED
1.1 Mittetulundusühing Tallinna Looduskaitse Selts (lühendatult TLKS, edaspidi Selts; registrikood 80106764) on avalikes huvides tegutsev organisatsioon, mille asukoht on Tallinn, Koidu tänav 80, postiindeksiga 10 139.
1.2. Selts on isikute vabatahtlik ühendus, mille eesmärgiks on loodus- ja keskkonnakaitse. Selle saavutamiseks teeb Selts järgmist:
1.2.1. viib ühistegevuse kaudu ellu projekte elukeskkonna parendamiseks, korraldab ja koordineerib uurimistöid, võtab osa üldiste ja paikkondlike loodus- ja keskkonnakaitseliste probleemide lahendamisest;
1.2.2. teeb loodus- ja keskkonnaalast selgitustööd, viies ühiskonnani arusaama loodus- ja keskkonnahoiust kui säästva arengu vältimatust eeldusest. Selts käsitab loodushoidu rahvuskultuuri loomuliku osana;
1.2.3. Selts koostab ja kirjastab väljaandeid, korraldab konkursse, viktoriine, õppeekskursioone, ekspeditsioone, loodusmatku, õppekäike, näitusi, kokkutulekuid, konverentse ja muid tegevusi, koostab õppematerjale ja annab metoodilist abi loodushuvilistele;
1.2.4. tegutseb noorte- ja täiskasvanuhariduse valdkonnas, tehes seda peamiselt looduse, keskkonna ja kultuurivarade kaitsmise ning säästliku kasutamise alal.
1.3. Selts on avatud koostööks kõigi Seltsi eesmärke toetavate organisatsioonide (sh MTÜ-de), asutuste, ettevõtete, aga ka üksikisikutega.
1.4. Selts võib oma eesmärkide saavutamiseks luua töörühmi ja komisjone.
II SELTSI LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
2.1. Seltsi liikmeks saamist võib taotleda iga füüsiline või juriidiline isik, kes on valmis aktiivselt kaasa lööma Seltsi eesmärkide elluviimisel ja juhindub Eesti Vabariigi seadustest, Seltsi põhikirjast ning Seltsi juhatuse otsustest.
Liikmeks vastuvõtmise või väljaarvamise otsustab Seltsi juhatus.
2.2. Seltsi liikmel on kõik seadustest tulenevad õigused ja õigus saada Seltsi juhatuselt igakülgset teavet Seltsi tegevuse kohta; õigus osaleda ja kandideerida valimistel Seltsi esindus- ja juhtorganitesse; õigus osaleda Seltsi korraldatud üritustel.
2.3. Seltsi liikme normiks on eeskujulik väärikas loodushoidlik käitumine nii oma MTÜ-s kui ka teistes kodanike ühendustes, tööpaikades, teadus- ja õppeasutustes, avalikes esinemistes ja meediaga suhtlemisel ning mujal.
2.4. Seltsi liige on kohustatud täitma Seltsi põhikirja ja juhatuse otsuseid ning maksma igal aastal liikmemaksu; hoidma ja kasutama heaperemehelikult Seltsi vara.
2.5. Seltsist väljaastumise otsustab Seltsi juhatus isiku esitatud avalduse alusel.
2.6. Seltsi põhikirja eiramise (sh ettenähtud ajaks liikmemaksu mittetasumise) või Seltsi põhimõtteid riivava teo eest võidakse Seltsi liikme suhtes rakendada mõjutusvahendeid kuni Seltsist väljaarvamiseni. Otsuse liikmeskonnast väljaarvamise kohta võtab vastu Seltsi juhatus ning see tehakse teatavaks asjaosalisele ja Seltsi üldkoosolekule. Oma väljaarvamise võib isik vaidlustada üldkoosolekul.
III SELTSI JUHTIMINE
3.1. Seltsi kõrgeimaks organiks on liikmete üldkoosolek, milles on õigus osaleda kõigil liikmetel.
3.2. Üldkoosolek tuleb kokku kord aastas, erakorralise vajaduse puhul ka tihemini. Otsused võetakse vastu lahtisel hääletamisel lihthäälteenamusega.
Üldkoosolek
3.2.1. valib kolmeks aastaks seltsi juhatuse, kuhu kuulub 3 - 10 liiget;
3.2.3. kinnitab liikmemaksu suuruse;
3.2.4. kuulab ära ja kinnitab Seltsi juhatuse esitatud tegevusaruande ja -plaani;
3.2.5. kinnitab Seltsi juhatuse poolt esitatud Seltsi majandusaasta aruande ja aastaeelarve;
3.2.6. otsustab Seltsi astumise üle teistesse ühendustesse ja rahvusvahelistesse organisatsioonidesse ning volitab selleks Seltsi juhatuse esimeest;
3.2.7. teeb vajaduse korral muudatusi ja täiendusi Seltsi põhikirjas;
3.2.8. otsustab juhatuse ettepanekul vajaduse korral lõpetada Seltsi tegevus või Selts reorganiseerida, moodustades selleks likvideerimiskomisjoni.
3.3. Seltsi juhatus valitakse Seltsi üldkoosoleku poolt kolmeks aastaks. Juhatuses on vähemalt 9 liiget. Juhatus organiseerib Seltsi tegevust valimistevahelisel ajal ja on Seltsi üldkoosoleku ees aruandekohustuslik.
Juhatus
3.3.1. valib oma koosseisust esimehe ja kaks aseesimeest. Esimees juhib ja korraldab Seltsi juhatuse tööd või vajadusel volitab selleks oma aseesimehi. Esimees ja aseesimehed esindavad Seltsi ainuisikuliselt ja on allkirjaõiguslikud, teised juhatuse liikmed esindavad Seltsi ühiselt ja ei oma allkirjaõigust;
3.3.2. korraldab Seltsi liikmeks vastuvõtmist või väljaarvamist;
3.3.3. moodustab vajaduse korral Seltsi tegevuse suunamiseks ja tõhustamiseks allüksusi, töörühmi, komisjone jms;
3.3.4. kutsub kokku Seltsi üldkoosoleku ja korraldab Seltsi liikmetega nõupidamisi;
3.3.5. koostab Seltsi tegevusplaani ja aastaeelarve ning esitab üldkoosolekule kinnitamiseks;
3.3.6. koostab Seltsi majandusaasta aruande ja esitab üldkoosolekule kinnitamiseks;
3.3.7. peab Seltsi liikmete koondarvestust;
3.3.6. lahendab muid Seltsi tegevusega seotud küsimusi;
3.3.7. vajaduse korral teeb üldkoosolekule ettepaneku Seltsi tegevus lõpetada või Selts reorganiseerida.
V SELTSI MAJANDUSLIKUD VAHENDID; MAJANDUSTEGEVUS JA VARA JAOTUS
Seltsi majanduslikud vahendid koosnevad
5.1. liikmemaksudest, lepingulistest tuludest, annetustest ja toetussummadest, sihtotstarbelistest eraldistest ja muudest sissetulekutest;
5.2. Seltsi põhikirjalisi eesmärke teenivate ürituste korraldamisest saadavatest tuludest.
Seltsi rahalisi vahendeid kasutatakse Seltsi põhikirjaliste ülesannete ja seadusandlusest tulenevate kohustustega seotud kulude katteks.
Seltsi majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.
Seltsi tegevuse lõpetamisel (viimane toimub juhatuse ettepanekul üldkoosoleku otsuse alusel) moodustab üldkoosolek likvideerimiskomisjoni. Järelejäänud vara antakse üle mittetulundusühingute ja sihtasutuste ning usuliste ühenduste nimekirja liikmeks olevale sarnase eesmärgiga organisatsioonile või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule.
Tallinna Looduskaitse Selts, asutatud 10. veebruaril 1993.
Põhikiri on muudetud
Seltsi konverentsil 31. märtsil 1995. aastal;
Seltsi üldkoosolekul 24. aprillil 2010. aastal;
Seltsi üldkoosolekul 3. jaanuaril 2018. aastal.

https://www.riigiteataja.ee/akt/13110829