Põhikiri on muutmisel! Projekt...

Tallinna Looduskaitse Seltsi põhikiri


I Üldsätted
Tallinna Looduskaitse Selts, lühendatult TLKS, edaspidi Selts, on mittetulundusühing.
1.1. Selts on isikute vabatahtlik ühendus, mille eesmärgiks on ühistegevuse kaudu Tallinnas
võimalikult soodsa elukeskkonna tagamisele kaasa aitamine ning loodus –ja keskkonnakaitse
alane selgitustegevus. Selts käsitab loodushoidu rahvuskultuuri loomuliku osana. Selts viib
ühiskonnani arusaama loodus- ja keskkonnahoiust kui säästva arengu vältimatust eeldusest
millega ühiskonna toimimine ja igaühe praktiline käitumine peab kohanema.
2. Seltsi aadress on Koidu 80, 10139 Tallinn.
3. Oma ülesannete täitmiseks Selts:
3.1. juhindub Eesti Vabariigi seadustest, käesolevast põhikirjast ja Seltsi valitavate
juhtorganite otsustest;
3.2. ühendab loodusest ja looduskaitsest ning keskkonnakaitsest huvitatud füüsilisi ja
juriidilisi isikuid;
3.3. arendab praktilist tegevust ja korraldab üritusi oma põhikirjaliste taotluste teostamiseks ja
ühiskonnale teadvustamiseks;
3.4. realiseerib oma mõju demokraatliku kodanikeühendusena oma liikmete väärika ja
eeskujuliku loodushoidliku käitumisega, oma liikmete kaudu esinduskogudes, teadus- ja
õppeasutustes, teistes kodanikeühendustes; samuti dialoogis ettevõtlusorganisatsioonide ja
võimuorganitega ning avalike seisukohavõttudega ja esinemistega meedias;
3.5. on avatud koostööle Eesti Looduskaitse Seltsiga ning teiste Seltsi eesmärke toetavate
organisatsioonide, asutuste, ettevõtete ja üksikisikutega.
3.6. loob oma eesmärkide saavutamiseks, töörühmi, komisjone;
3.7. teeb elanikkonna hulgas haridustööd looduse, keskkonna- ja kultuurivarade kaitse,
säästliku kasutamise alal;
3.8. korraldab loodus-ja keskkonnaalaseid viktoriine, ekskursioone, matku, näitusi, ja muid
üritusi, annab metoodilist abi loodushuvilistele.
II Seltsi liikmed, nende õigused ja kohustused.
4. Seltsil on tegevliikmed, noorliikmed, toetajaliikmed.
4.1. Selts tegevliikmeks võib olla iga füüsiline isik alates 16-ndast eluaastast, kes on esitanud
kirjaliku avalduse, tunnustab Seltsi põhikirja, tasub liikmemakse ning toimib tarmukalt Seltsi
eesmärkide saavutamiseks.
4.2. Seltsi noorliikmeks võib olla iga alla 16-aastane isik oma vanema(te) nõusolekul . 16-
aastaseks saamisel loetakse noorliige tegevliikmeks.
4.3. Tegev- ja noorliikmed võtab vastu Seltsi juhatus.
4.4. Seltsi toetajaliikmeteks on juriidilised isikud. Nende vastuvõtmise ning vastastikuse
koostöö lepingu kinnitab Seltsi juhatus.
4.5. Seltsi tegevuse pikaajalise ja tulemusliku juhtimise eest võib üldkoosolek valida
auesimehe.
4.6. Selts annab välja toetajaliikme tunnistusi.
5. Seltsi liikmel on õigus:
5.1. tegevliikmeil osaleda ja kandideerida valimistel Seltsi esindus-, juht- ja
kontrolliorganitesse;
5.2. osaleda Seltsi korraldatud üritustel;
5.3. saada Seltsi kõigilt organeilt teavet nende tegevuse kohta;
6. Seltsi liige on kohustatud:
6.1. täitma Seltsi põhikirja;
6.2. tasuma liikmemaksu jooksva aasta kestel; Seltsi tegevliikmed maksavad iga-aastast
liikmemaksu ning Seltsi astudes sisseastumismaksu, mille suuruse kehtestab Seltsi volikogu.
Üliõpilased ja pensionärid tasuvad pool kehtivast liikmemaksumäärast. Noorliikmed on
vabastatud sisseastumis- ja liikmemaksust;
6.3. hoidma ja kasutama heaperemehelikult Seltsi vara.
7. Füüsilisi ja juriidilisi isikuid, kes on Seltsi tegevusest tulemuslikult osa võtnud võidakse
autasustada Seltsi tänukirjaga.
8. Seltsist väljaastumise otsustab Seltsi juhatus esitatud avalduse alusel.
9. Seltsi põhikirja rikkumise või Seltsi põhimõtteid eirava vääritu teo eest võidakse Seltsi
liikmete suhtes rakendada mõjutusvahendeid kuni Seltsist väljaarvamiseni. Otsuse liikmete
hulgast väljaarvamise kohta võtab vastu Seltsi juhatus ning see tehakse teatavaks
asjaosalisele ja Seltsi volikogule. Oma väljaarvamise võib isik vaidlustada volikogul.
III Seltsi juhtimise ja kontrolli organid.
10. Seltsi kõrgeimaks organiks on üldkoosolek, mille kutsub kokku Seltsi juhatus üks kord
nelja aasta jooksul.
10.1 Erakorralisi üldkoosolekuid kutsub Seltsi juhatus kokku vajaduse järgi, volikogu otsusel
muudel seadusega ette nähtud juhtudel.
10.2 üldkoosoleku otsused võetakse vastu lahtisel hääletamisel lihthäälteenamusega.
11. Seltsi üldkoosolek:
11.1 teeb muudatusi ja täiendusi Seltsi põhikirjas;
11.2 valib volikogu, Seltsi esimehe, juhatuse ja revisjonikomisjoni;
11.3 kinnitab Seltsi juhatuse ja revisjonikomisjoni aruanded;
11.4 kinnitab Seltsi juhatuse esitatud tegevussuunad;
11.5 volitab juhatust esindama põhiküsimustes Seltsi suhteid ELKS-i juhatusega.
11.6 otsustab teistesse ühendustesse ja rahvusvahelistesse organisatsioonidesse astumise
küsimuse ning volitab selleks seltsi esimeest;.
11.7otsustab vajaduse korral Seltsi tegevuse lõpetada või reorganiseerida
12. Üldkoosolekute vahelisel ajal kutsutakse olulisemate küsimuste otsustamiseks vähemalt
kord aastas kokku Seltsi volikogu. Seltsi volikogu on mittetulundusühingute seaduse mõistes
volinike koosolek. Volikogu koosneb üldkoosolekul valitud liikmetest, Seltsi juhatuse ja
revisjonikomisjoni liikmetest. Seltsi juhatus on volikogu ees aruandekohustuslik.
12.1 Volikogul on õigus üldkoosolekul valitud esimehe tööst kõrvalejäämisel asendada teda
kuni järgmise üldkoosolekuni vastavate õiguste andmisega aseesimehele või mõnele teisele
juhatuse liikmele ning koopteerida väljalangenute asemele Seltsi juhatusse uusi liikmeid.
12.2 Volikogu kinnitab Seltsi majandusaasta aruande.
13. Seltsi juhatus valitakse 9 - 15-liikmelisena neljaks aastaks. Seltsi esimees on
mittetulundusühingute seaduse mõistes juhatuse esimees, kes juhib ja korraldab Seltsi
juhatuse tööd. Juhatus valib oma koosseisust ühe aseesimehe.
14. Seltsi juhatus:
14.1 juhib Seltsi tööd üldkoosolekute vahelisel perioodil;
14.2 võtab vastu toetajaliikmeid ja nimetab välisliikmeid;
14.3 moodustab ja registreerib osakondi, loob Seltsi tegevuseks allüksusi, töörühmi,
komisjone jms.;
14.4 kutsub kokku Seltsi üldkoosoleku, volikogu ja korraldab nõupidamisi;
14.5 kinnitab Seltsi aastaeelarve;
14.6 peab Seltsi liikmete koondarvestust;
14.7 võtab tööle Seltsi tegevjuhi, kehtestab tema pädevuse ja palgamäära;
14.8 lahendab muid Seltsi tegevusega seotud küsimusi.
15. Seltsi revisjonikomisjon:
15.1 valitakse 3-liikmelisena. Seltsi revisjonikomisjoni liikmed ei või kuuluda Seltsi juhatusse
ega töötada Seltsis koosseisulistel ametikohtadel;
15.2 valib oma koosseisust lahtisel hääletamisel esimehe ja aseesimehe;
15.3 kontrollib Seltsi põhikirjaliste ülesannete täitmist ja finantsmajanduslikku tegevust
vähemalt kord aastas.
V Seltsi majanduslikud vahendid
16. Seltsi majanduslikud vahendid koosnevad:
16.1 liikmemaksudest, lepingulistest tuludest, annetustest ja toetussummadest,
sihtotstarbelistest eraldistest ja muudest sissetulekutest;
16.2 Seltsi põhikirjalisi eesmärke teenivate ürituste korraldamisest saadavatest tuludest.
17. Seltsi rahalisi vahendeid kasutatakse Seltsi põhikirjaliste ülesannete ja seadusandlusest
tulenevate kohustustega seotud kulude katteks.
18. Seltsi majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.
VI Seltsi tegevuse lõpetamine.
19. Selts lõpetab tegevuse Seltsi üldkoosoleku otsuse alusel. Üldkoosolek moodustab
likvideerimiskomisjoni ja jaotab Seltsi varad. Seltsi tegevuse lõpetamisega seotud menetlused
toimuvad vastavalt seadustele.
20. Seltsi tegevuse lõpetamisel antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist alles jäänud
Seltsi vara üle mingile teisele Eestis registreeritud tulumaksusoodustusega
mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja kantud ühingule või avalik-õiguslikule
juriidilisele isikule, mis tegutseb Seltsi põhikirjaga määratletud eesmärkide täitmise suunas.
Tallinna Looduskaitse Selts
• on asutatud 10.veebruaril 1993,
• muudetud Seltsi konverentsil 31.märtsil 1995.a.
• Muudetud Seltsi üldkoosolekul 24.aprillil.2010.a.

 

https://www.riigiteataja.ee/akt/13110829